Jesteś tutaj:

Mediacja

Statue of Themis holds scales of justice. In unfocused background, adult man signs documents. Divorcing couple dissolves marriage contract. Couple going through divorce signing papers.

Co to jest mediacja?

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody.

Główne zasady mediacji

1

Dobrowolność

Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia. Nie zmusza stron do podjęcia mediacji, ani do osiągnięcia porozumienia. Przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora.

2

Bezstronność

Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji. Nie przychyla się do racji żadnej ze stron. Prowadzi mediację w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpłynęła na przebieg mediacji, ani na jej ostateczny rezultat. Mediator nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje konflikt interesów o charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich pełnomocnikami. Mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie.

3

Neutralność

Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie narzuca stronom rozwiązań. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.

4

Poufność

Zarówno mediacja, jak i jej przebieg oraz rezultaty objęte są tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas przeprowadzania mediacji.

Zalety mediacji

Jak trafić do mediacji?

Mediacja sądowa – w toku prowadzonego postępowania sądowego, o ile charakter sprawy lub rodzaj postępowania na to pozwala, strony mogą złożyć zgodne oświadczenia woli w zakresie chęci mediacji. W takim przypadku sąd wydaje postanowienie o skierowaniu stron do mediacji.

Mediacja pozasądowa (prywatna, umowna) – prowadzi się na podstawie umowy stron o mediację przed wszczęciem postępowania sądowego albo w ogóle bez wszczynania takiego postępowania.
Za umowę o mediację uznaje się klauzulę mediacyjną wpisaną przez strony do umowy, która wskazuje na sposób rozwiązywania sporu w danym stosunku prawnym.
Mediację można rozpocząć również poprzez złożenie przez jedną lub obie strony wniosku o przeprowadzenie mediacji do konkretnego mediatora.

Koszty postępowania mediacyjnego

W sprawach o prawa niemajątkowe i w sprawach o prawa majątkowe w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł.
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł za całość postępowania.
Koszty mediacji w sprawach karnych (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa.
Koszt mediacji prywatnej ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz ilości spotkań.

Zastosowanie mediacji

Mediacja w sprawach rodzinnych

Najwięcej spraw trafiających do mediacji w Polsce dotyczy ustaleń okołorozwodowych oraz okołorozstaniowych. W ramach takich mediacji przedmiotem sporu może być pojednanie małżonków, ustalenia dotyczące rozstania, miejsca pobytu dzieci, opieki nad dziećmi, kontaktów z małoletnimi dziećmi stron czy wysokość obowiązku alimentacyjnego. Starzejące się społeczeństwo powoduje, że coraz częstszymi źródłami konfliktów rodzinnych są problemy dotyczące opieki nad rodzicami w starszym wieku. Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być również konflikty małżeńskie czy też partnerskie, takie jak zasady podziału obowiązków domowych, gospodarowania pieniędzmi, spędzania wolnego czasu czy wychowywania dzieci.

Mediacja cywilna

Większość spraw znajdujących swój finał na salach sądowych ma właśnie charakter cywilny, stąd mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów sukcesywnie zwiększa swoją rolę, a także stanowi skuteczną alternatywę dla klasycznego rozstrzygnięcia sporu w postaci orzeczenia sądowego. Mediację w postępowaniu cywilnym należy postrzegać również przez pryzmat dążenia do realizacji jednego z naczelnych postulatów – szybkości postępowania. Skuteczne wykorzystanie mediacji jako instytucji procesowej sprzyja odciążeniu wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji realizacji wskazanego postulatu szybkości postępowania.

Mediacja w postępowaniu karnym

Mediacja w postępowaniu karnym w swym założeniu stanowi dobrowolne dążenie stron konfliktu (sprawcy czynu zabronionego i pokrzywdzonego) do ukształtowania w drodze negocjacji ich wzajemnych relacji, pozwalających na osiągnięcie konsensualnego rozstrzygnięcia satysfakcjonującego wszystkich jej uczestników. Umożliwia załagodzenie negatywnych emocji i zawarcie skutecznego porozumienia, wyrażającego wolę stron. Instytucja mediacji w obecnym stanie prawnym może być stosowana w każdym stadium sprawy, zarówno podczas trwania postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego. W sprawach prywatnoskargowych rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia lub referendarz sądowy, przy czym na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego skierować sprawę do mediacji. W aktualnym stanie prawnym postępowanie mediacyjne jest możliwe zarówno przed sądem I instancji, jak i w postępowaniu odwoławczym. Niewykluczona jest również mediacja w toku postępowania wykonawczego.

Mediacja w sprawach medycznych

Zalety mediacji w sprawach medycznych są niewątpliwe, bowiem pozwala ona na uniknięcie skomplikowanego procesu postępowania dowodowego, a w konsekwencji oparcie wyniku sprawy na opinii biegłych, jak też mimowolną akceptację uznaniowości sędziowskiej co do wysokości zasądzonego zadośćuczynienia. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie postępowanie sądowe realizuje tylko dochodzenie roszczeń majątkowych, a nie zaspakaja innych potrzeb stron sporu, tymczasem mediacja zaspokaja interesy zarówno o charakterze materialnym, jak i osobistym, etycznym i emocjonalnym, oraz doprowadza do „wyleczenia relacji” skonfliktowanych stron o początkowo pozornie przeciwstawnych interesach.

Mediacja gospodarcza

Sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Istotne, aby mediator prowadzący mediacje gospodarcze posiadał wiedzę z zakresu prawa, w szczególności prawa gospodarczego. Wiedza prawnicza takiego mediatora pozwala właściwie kontrolować z punktu widzenia formalno-prawnego przebieg mediacji oraz pozwala jemu i stronom na ominięcie wielu wyjaśnień prawno-biznesowych. Ponadto umożliwia stronom przedstawienie swojego punktu widzenia sprawy, zweryfikowanie swoich stanowisk oraz wyjaśnienie wielu nieporozumień, niedomówień, które są nierozłącznym elementem sporów. Postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych w zestawieniu z procesem sądowym jest korzystne pod wieloma względami, takimi jak koszty, poufność, długość trwania postępowania oraz elastyczność.

Gwarantujemy

1. Zakładka o kancelarii

Nazywam się Klaudia Waśkowiak. Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Posiadam bogate doświadczenie w prawie karnym, cywilnym – ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i medycznego oraz prawie gospodarczym. Jako mediator, jestem gotowa pomóc w rozwiązywaniu problemów prawnych i konfliktów poprzez wypracowanie satysfakcjonującego strony sporu rozwiązania.

Klaudia Waśkowiak

Adwokat